Elpidas House - Parga Greece

Dimitris Axis - Labrou Katsoni 6,

48060 Parga Greece

Tel: +30 2684 031090 -

Mobile: +30 693 2720667

email: info@elpidashouse.gr